World War Wins ranking

Find best clans ranked in the world!
Retrieve their ranks, clan information, clan members. See statistics about the best clans from Clash of Clans.

# Name World Rank Country Rank Country Tag Level War Wins Win Streak
高大爷 1 1
#9PUGPCP9 12 503 38
Mathmatica 2 1
#LUU0GC 13 498 0
SLAMANATION 3 1
#Q9GYQPG 13 494 190
レガンダリーズ!!進 4 1
#2G2PJRQR 12 494 150
ONE STOP 5 2
#9G909UJP 13 492 12
МИНСК МАЛИНОВКА 6 1
#82J29PVR 13 491 7
Hell Drinkers 7 1
#UVVQLY2 13 490 11
僵尸单盾 8 1
#202V9GJJ 15 483 31
The Vipers 9 2
#8RL8VQUR 13 482 3
ngamy 10 1
#2YG9R0CV 13 481 3
Ciudad Oculta 11 1
#RY2YQGC 11 479 33
臺灣-破銅爛鐵 12 1
#CGQL80C 13 476 186
APPARITIONS 13 1
#2YPC2J2 11 475 14
BVb4ever 14 1
#8G88GYJ0 12 475 1
Never Ends 15 1
#YPUULQ0 13 472 12
30816 16 3
#QG9RQ2 12 472 0
Bangkok B @War 17 1
#2G9P2V2Y 12 470 198
Buzzinate 18 3
#L9CPRGP 12 469 2
平原光电 19 4
#9R2CPQ2 13 467 17
Landvogt 20 2
#2JPYVUUU 12 467 5
Flarity Clan 21 2
#20G2PGGU 13 466 9
UBCW 22 1
#92QPP8Q 12 465 10
Cp9 23 5
#28JUQRUL 12 464 26
Clan This 24 1
#PC00UPQ 12 464 5
Legit Clashers 25 3
#RQUR0RR 12 464 2
BeK 26 1
#908VJJ82 11 463 6
les zauberts 27 1
#20CVYULP 12 463 2
开心扶幼队 28 6
#Q808G0R 14 463 1
On Call 29 4
#802QYV8R 12 461 3
Manado Almighty 30 1
#88CCVYG 12 460 2
Eagle Warrior 31 2
#C2PJ9V0 12 460 1
PaLiBHaSaLaLaKe 32 1
#8J0RYJ0 12 459 2
Persian.Gulf 33 2
#2CQRU2VC 15 458 13
小和山部落 34 7
#2QYJCLL0 14 456 4
Super Bear 35 5
#2JYJRPGJ 13 456 0
カエルの学校 36 2
#9U90PRV 12 455 5
Van Xuan 37 2
#J2CP2LL 12 453 8
LOYALTY 24/8 38 4
#2RUGQG9Q 13 453 4
Deutsche Clan1 39 3
#2JGJ2UJ9 13 453 4
EnVy Us 40 5
#282VLRP0 12 452 7
Local: PK 41 1
#88PR9GPR 12 452 0
YOL ARKADAŞLARI 42 2
#8RCVVVG 13 451 5
SCLSU MudDawgs 43 6
#PPRQY9P 13 451 2
قروب هجام 44 1
#JQUUCUR 12 451 0
ペコポン☆侵略隊 45 3
#2JVGPU8G 11 450 1
Ronald McDonald 46 7
#V92P0P0 12 449 10
河仔海岸线 47 8
#2GYVUQQU 14 449 9
=advent= 48 2
#2U8R0JJU 13 449 8
Selçuklu 49 3
#U8RYRYR 14 448 13
Лепреконы 50 6
#9CLL8RR 13 448 9
Триумвират 51 3
#9JQ0QUUQ 12 448 8
Supreme Cleave 52 8
#29G0R0YY 15 448 8
Pandawa Kvelri 53 3
#29LYY9QR 12 447 32
Druzhina 54 4
#8UC0JVP 12 447 12
vergeros.com.mx 55 1
#2LY2J0G0 12 447 3
brutus 56 1
#QUYQ98P 14 447 0
La Oğlum Hey 57 4
#28QR8R2Y 11 446 13
neo 58 7
#URCCQPQ 12 446 7
Not need 59 2
#GP0GUCY 12 446 0
Gujarati 60 1
#8J9L82YQ 13 445 24
WoT 61 2
#VV8V2YL 13 445 2
和平使者 62 9
#28LRYPCG 13 444 66
808 Hunakai 63 9
#8U0LCURU 12 444 1
Casterly Rock 64 10
#R8C2GQ 13 444 1
大宝剑 65 10
#2L2G0QYR 13 443 8
GOBELLER 66 5
#9YL280RU 13 443 5
Ninja Assasins 67 8
#8RPV08J 13 443 1
GIANT KILLER 日本 68 4
#LP0YC2L 11 442 53
COC殿堂 69 11
#C820PG2 14 442 4
PERSIAN PIRATES 70 3
#80P0PJ0Q 13 442 1
cloudlight 71 11
#2VLCV8RJ 12 441 18
Medan Warrior 4 72 4
#9YUYUQ8 13 441 14
rice4life 73 1
#80YY2L00 12 441 4
WarIords 74 2
#8LJ2VRRL 12 441 0
I NUOVI DRAGONI 75 2
#CV2YJUR 12 440 11
Hitam Putih 76 5
#2G9JRLPJ 13 440 7
Pražskej virus 77 1
#99LJ098 11 440 1
中国强拆总指挥部 78 12
#JGLV22P 12 440 1
breizhou 79 3
#UJP99UQ 11 439 11
湖南 靠谱军团 BALMUNG 80 13
#UV2YJQ9 12 439 1
Weiwuer 81 6
#2PUGULQV 13 438 47
juri targaryens 82 4
#9QG9YY98 11 438 14
Marcheur Blanc 83 4
#8GL2JGLV 11 438 11
개조심 84 1
#Q02LLQC 15 438 11
®eborn •°•°• 85 1
#289Y9JLQ 12 438 8
JAWA TENGAH 86 6
#2UGRLUR0 12 438 1
Bloonion Vipers 87 10
#GVCC2LG 13 437 20
Korea Republic 88 2
#9QPQYYQR 13 437 6
狂傲帝国 89 9
#8CQGV2RR 13 437 3
Immortal Hate 90 5
#JG9CUL9 11 437 2
ROOM 409 91 3
#2PQV9PGU 11 437 0
SURGA DUNIA 92 7
#80L8VVV 13 436 19
indo bestdonate 93 8
#88Q2QVQG 12 436 4
GreyKnights 94 6
#28LQ8CR0 12 436 4
广州 2014白云活跃社 95 14
#9G8G0G8U 13 435 8
New World 96 11
#LU8R0RV 11 435 4
Royal Flash 97 5
#PQVGQ2L 13 435 1
GKBR 98 5
#8RYY0R9Q 11 434 64
A.O. 99 12
#28ULLY89 12 434 1
Red Onslaught 100 13
#2V99GJ2U 13 434 1
Aussie Militia 101 2
#CV2Q9RP 12 433 26
donate 102 15
#2RRLQVQ 14 433 16
USAR 103 14
#2GR9YCGR 12 433 2
SERUMPUN 104 9
#9PUJRCRQ 14 433 0
老友谷 105 16
#V2YVG9J 12 432 6
Slovak Dragons 106 1
#P9YVL99 12 432 2
CLUB唐朝 107 15
#2JCLGLV9 14 432 0
SAIGON NO.1 108 3
#28YJVL8V 13 431 18
堪称%完美 109 17
#RGPQGR0 14 430 16
israeli savana 110 1
#22VYUQCQ 13 430 14
Authrone 111 16
#Y2VLGVL 11 430 7
FYSB 112 1
#22G0JJR8 13 429 1
BALLERWOOD 113 17
#2YG908J0 13 428 7
TPHCM 18+ 114 4
#URGJ99J 13 428 6
Clan War Pros 115 18
#88JGJLRL 12 428 5
Skyrim Avengers 116 19
#8QQGV0YR 12 428 4
Medan Chinese 117 10
#9Q8RVCY 13 428 0
Agrawals 118 2
#GUQUYV2 12 428 0
Let it go 119 3
#9CQV892U 13 427 113
Elite Smokers 120 7
#2V8LPYGQ 13 427 23
CocALot 121 1
#2GLUVYG8 12 427 6
:-Peace 122 6
#2U22UV2C 13 426 16
az w i l d cats 123 13
#GLRJRY 13 426 7
Vo Tinh 124 5
#8RUVCGG2 11 426 2
Pakistan 125 2
#LLVVP8R 13 426 2
sticks and ball 126 12
#280Y82JJ 11 426 2
Unity Air Force 127 20
#U8GRVG0 12 425 39
''绝无乄仅侑ヾ、 128 18
#CRYGYJ0 14 425 38
Fuxbau 129 8
#YJG00CR 12 425 15
underwar 130 21
#YC2RJ28 13 425 7
the clan of us 131 5
#2P2C0LGL 12 425 3
Beagle's Rage 132 14
#9YRRQCP 13 425 3
Qantums Web 133 6
#80LQ29LL 13 425 2
DRAGONFLOWER 134 1
#2YUU80JQ 13 424 8
傲影帝国 135 19
#LJRQJC2 13 424 3
ShareKing 136 7
#LCC9P80 11 423 11
avalancha total 137 1
#PVC882V 12 423 10
BLESSED CALVARY 138 23
#9QLL9LQL 13 423 6
Capitals 139 22
#28LJ2PG2 13 423 5
GUJARAT FORCE 140 3
#R0PGJPR 14 422 8
United AMA 141 24
#9LUURVLJ 13 422 6
La massa 142 4
#2Y808JR0 12 422 3
Iron Fortress 143 25
#82JQLGR 12 421 9
BlackParade!!! 144 11
#RPJGY9P 11 421 9
Vo Sho 145 26
#VYC2QC9 13 421 5
Stormspire 146 10
#8L9RL8P 12 421 2
四海皆兄弟 147 20
#89L8LYVQ 13 421 1
C.Z.P.R. 148 9
#2LQ9VYJP 11 421 1
Spiritwalkers 149 2
#8QR9JLG8 13 421 0
Valar¥morghulis 150 2
#808J8GP0 13 421 0
Elite4Fun 151 3
#9GLYRVJ2 12 420 19
WhiteRedBandits 152 15
#8Q8Q0LL 12 420 3
Crnogorski 153 1
#2LR0QC8 12 420 0
MANADO BROS 154 12
#RPQLGQC 12 420 0
Ciudad Juárez 155 3
#2U9VRCP9 11 419 5
创未来 156 21
#2020CY0P 13 419 4
гапоночка 157 7
#99JCPQ82 13 419 4
WarOfHonor荣誉之战 158 2
#9VLP8PY9 12 418 42
TFF CHAMPION 159 27
#80GPC8QV 12 418 16
U Wot M8 160 16
#20V9002R 13 418 4
FLAMING ICE SMD 161 17
#9QPC9PLC 13 418 2
K.A.O.S 162 1
#2VYU80VR 12 418 0
永恒的友谊 163 22
#J0VUG0P 12 418 0
Invisible Area 164 11
#JVGUJG2 12 418 0
Celestial Army 165 13
#288CLPYP 13 417 13
Das War! 166 3
#2CYVVRGQ 12 417 9
Whiteblood 167 28
#2LVV2G0G 11 417 4
广州 2014白云和谐社 168 23
#2PRCYUPC 13 416 13
FrodotheGuy 169 30
#2QUCVVYJ 12 416 1
SPARTA REUNITED 170 24
#2RGV88C0 12 416 1
INDO BOSS 171 14
#8PLU9QJG 12 416 1
The vultures 172 29
#29C82LVL 12 416 0
Anomaly 173 18
#2PY222UJ 13 416 0
中国元素<雨> 174 25
#29G0G2YV 14 415 9
骂人是小三 175 26
#2P8V98LV 14 415 7
[Da Bears] 176 31
#800VYPCG 13 415 3
RevengeWarriors 177 32
#9GGCCY80 13 415 3
紫金妖风 178 27
#PRRUQUU 13 415 2
I eat noob 179 6
#VJLGY8Y 12 415 2
pademangan 180 15
#2Y2VY8J0 12 415 1
shahrukh khan 181 1
#PL0U0PP 12 415 1
BattleDay⭐️⭐️⭐️ 182 19
#82Q9CQP0 14 415 1
Highjump War 183 20
#882VG2Q0 13 415 1
Team Pride 184 1
#2JLYVJRR 12 415 0
Mandalay 185 2
#2UCC2GQ9 12 415 0
persian kids 186 4
#2RL0QLG9 11 415 0
Oregon Ducks 187 21
#QLL8YLU 13 415 0
Sighisoara 188 2
#LPYYP92 13 414 14
皇室米兰 189 28
#9ULCG8YG 12 414 13
300'$ 190 23
#2VQ28UGV 12 414 4
Borneo Park 191 33
#8889Y8RY 12 414 1
Untamed Madness 192 22
#292L8P88 13 414 1
Deebo's Army 193 24
#2Y8Q8V8 13 414 0
The Gladiators 194 34
#RPU8CCJ 12 413 14
Clania 2 195 1
#802JQ0R9 12 413 1
INDIAN HUNK 196 4
#2YYQU8Q2 13 413 1
ExclusiveEmpire 197 35
#G8VC0CG 13 412 32
activecw 198 12
#89U8VUPU 13 412 20
Ares: 전쟁의 신 199 4
#L828YJJ 14 412 13
I.R.I 200 5
#2VJCP002 14 412 4
KetoprakJakarta 201 16
#CGU8JJ0 12 412 1
We Be Raiden 202 1
#288JL0QV 12 412 0
Islands Evils 203 17
#28VYL2LC 12 411 4
On Instinct 204 14
#89Q8PU0U 11 411 4
HRVATSKA 205 1
#8QR0P2VG 12 411 1
SSbotlane 206 13
#2Q8YVRJ9 11 411 0
BLOOM 207 8
#8QQGPL99 13 410 37
Danevang CW 208 1
#88C2G2QC 11 410 15
Made in Syria 209 1
#89PL8V29 12 410 5
Devil Dude 210 37
#8VGR9 13 410 4
Paranoia 211 7
#2JVQGQ8U 11 410 4
ZACO 212 7
#20UQQ9YL 12 410 2
Indian warriors 213 5
#80L98RP 12 410 1
cool game 214 36
#2LVLP99V 11 410 0
Team WBT 215 40
#V22YRQR 12 409 14
JapaneseMasters 216 9
#8P98QLUJ 12 409 4
Tax AgencY 217 38
#289LCP2C 12 409 3
COC.DONATE 218 18
#2YUGPGLV 12 409 2
Elite four 219 2
#P0LVYGL 12 409 1
24x7 Donators 220 39
#2LRU2L98 12 409 1
Ursa Major 221 8
#8JVG2R8Q 12 409 0
GooGoo House! 222 3
#8Q82VUP 11 408 24
DirtyDonators 223 41
#2G0L89R2 13 408 6
ClashTryNots 224 42
#88LR2028 12 408 0
Algophobia 225 43
#PQQP0QJ2 14 407 22
The Bad Guys 226 25
#2QYY8Y0 11 407 5
M F boot camp 227 26
#9L292U22 13 407 5
Armifera Haedus 228 2
#8Y2LLY9 13 407 1
Hai Phong Manly 229 6
#29L9V02G 12 407 1
百二秦关终属楚 230 44
#20JR9R9J 12 406 11
Peludos 231 45
#20LUU9JC 12 406 10
三只老鼠 232 30
#J2VYYGC 13 406 8
Muse 233 3
#G9P2VRP 12 406 7
温岭•世纪名流 234 29
#9CV2LCP 13 406 4
Nice Union 235 48
#YY8YGCR 14 406 4
Team Play 236 9
#UUP20U9 11 406 3
Awesome Blue 237 46
#282U8QVY 12 406 1
Objectivist War 238 47
#29C2CJCC 13 406 1
BadLands 239 50
#U09GRYU 12 405 1
刺杀II 240 31
#QRVVU8C 14 405 0
CHA SIEW 241 49
#2YJ0CQYG 13 405 0
Medan TunciT 242 19
#LPP8Q82 13 404 5
Beater 243 32
#2Q2GY292 12 404 1
新宋云翼军 244 33
#PPQRGJU 12 404 1
天龙部落 245 35
#VRC9V80 13 404 1
风云阁 246 34
#PQQPCY8 12 404 0
мушкетеры 247 10
#LQGG090 13 404 0
マヨネーズ帝国 248 10
#2L9G2LVG 11 403 19
Syria 249 2
#RCQCQR2 12 403 14
Danish ClanWar 250 2
#8808QVGV 13 403 8
Tuyul Warrior 251 20
#9CLCJUGR 14 403 6
PINOY BANDIDOS1 252 3
#22JV9RVU 12 403 2
HeavyPettingZoo 253 52
#UV2VPPY 12 403 1
Singapore 31SCE 254 1
#C80LVPY 12 403 1
Fallen Misfits 255 51
#822RGQYY 12 403 0
铁路职工互助会 256 36
#CGG8929 12 402 20
Canadian Cartel 257 4
#VVRY2JU 12 402 14
OKLMLaLegende 258 8
#8GYCVL8G 14 402 10
skwatings 259 2
#2GULLGLR 12 402 10
Buckeye Nation 260 53
#RGYJGY 13 402 4
esfahan arashk 261 6
#J0LQ2GR 13 402 2
Clan VIET 262 7
#20VYUJCV 10 401 29
Medan Warrior 5 263 21
#YYRQPVV 12 401 4
INDIAN CLASHERS 264 6
#2QG2PR2P 13 401 4
IML 265 4
#99Y8CGPJ 12 401 2
CoC協同組合 突撃部 266 11
#89J09JVQ 12 401 2
bRoThAz 267 55
#9QRLCVU9 12 401 2
红星耀中国 268 56
#JR8RYL2 12 401 2
impregnability 269 54
#9G2U9L8J 14 401 1
bayclan 270 57
#VYY882U 12 401 1
SLOVAK MONARCHS 271 2
#LGJPCCV 12 401 1
Golden Goblins 272 1
#JUUJQUU 12 401 0
bánh bèo sg 273 8
#2Q22JPCY 12 401 0
the kostan 274 22
#2JRP28UQ 11 400 5
Korea욧닭 275 5
#Q0JVYJ8 13 400 3
Ball Breakers 276 58
#2JVULC99 12 400 2
TU Bpn 277 23
#RVLVCLQ 12 400 2
Newrider 278 11
#82LCQGUV 12 400 1
Beady.Eye 279 12
#2Q2CQQ8 11 400 0
守护与荣耀 280 37
#22PQQVLR 12 400 0
凤凰之神 281 38
#2P8J0JRL 12 400 0
الوحوش 282 59
#80QVUQ9P 12 400 0
J' Off 283 15
#2PU2QR8C 12 399 24
Dark Thieves 284 60
#2P00R08Y 12 399 18
Buckeye Bandits 285 27
#800RUGVL 11 399 12
ü25 Kriegsclan 286 16
#9JPLUGQ9 12 399 4
Breaking Bad 287 61
#9JUP98JJ 13 399 3
jeania 288 39
#PV9JU8P 12 399 1
"BLACK WOLF" 289 12
#8GC0J2GC 12 399 1
yorkshire boss 290 1
#2YQ2VCQQ 12 398 22
S.S.LAZIO 291 1
#8LGCR0G 12 398 8
sagittarii 292 2
#VPYVGJY 12 398 4
Total Access 293 29
#2VPURGGC 11 398 2
007 DYNASTY 294 28
#2QR92CU9 14 398 2
$tormborn 295 4
#99GP2J8U 12 398 1
快乐一家人 296 40
#292LCJ2G 13 398 1
You got jacked! 297 62
#J99U08R 12 398 1
The Shire II 298 5
#2U9Q8YYG 13 398 0
广东大家来 299 41
#GG9UP8 12 398 0
Dutch Wolf Pact 300 1
#G2QGV89 11 398 0
Devils Poison 301 31
#2U9LRJR0 12 397 12
FAR EAST PEARL 302 9
#QVC2JL 12 397 12
OLE G'S 303 30
#2J0RVG0U 13 397 6
Black Kanibal 304 1
#2RVL9UPV 12 397 5
PERSIAN PHOENIX 305 7
#2UGUCV0G 11 397 5
Z.W.H.时代 306 43
#2V9UPP09 13 397 4
尖叫组 307 42
#2QVP92L8 12 397 2
Filipinoy2 308 4
#GYLU9QG 12 397 1
Thaigeria 309 1
#YJ9P8GL 11 397 1
徐汇漕河泾 310 44
#8CCYP0JQ 13 397 0
超越巅峰 311 63
#2R8JJUC0 12 397 0
1ndos kingdom 312 24
#9C20CPC 12 397 0
DUTCH BRO'S 313 2
#2P92GYG 11 396 13
Lost Patrol 314 64
#2P2PP9PP 12 396 9
cnk2 315 1
#8JCJ2UGV 12 396 6
DATCANG FC 316 10
#2GV2L8LR 12 396 5
TheNight'sWatch 317 33
#QQVY9JL 12 396 4
Team 1923 318 8
#8PUQQR9Q 11 396 4
顶级势力 319 45
#2008U9R 13 396 2
BRCM 320 32
#JU9JCPY 13 396 0
向日葵 321 46
#Q0VJG90 13 396 0
P.KERS 322 6
#2YGVC9YV 12 395 22
CHAMPION 1st 323 2
#U8UQC9G 12 395 12
-NO NAME- 324 53
#8RQPP0CJ 13 395 8
ORANGE GOAT 325 34
#2GQU99YG 11 395 7
dAkillers 326 35
#2VVYJQ0U 13 395 5
young mula baby 327 3
#90220JU 11 395 3
Slovenska Banda 328 3
#8UCGURR9 12 395 3
stlouisian 329 11
#RQUV9Q 13 395 3
china 王者联盟 330 49
#2UR28G0U 12 395 2
NicKickers 331 65
#20JRR9J9 13 395 1
BEASTMASTERS 332 66
#9UPUVLL8 12 395 1
Harajuku 333 25
#9G2YU0V0 12 395 1
BigMontana's 334 3
#2URG8GC2 11 395 0
FighT&方糖 335 47
#2QLP8R0C 12 395 0
女皇骑士二团(公主) 336 48
#2RGJRL9 12 395 0
奔流之水 法术同盟 337 50
#80CR28UC 13 395 0
NJU WAR CLAN 338 51
#820J92PJ 11 395 0
512Austin 339 67
#JPUQ8J 12 395 0
Cloud.W 340 52
#8PPRYQ0U 12 395 0
INDONESIA DJAYA 341 26
#VV22C9V 11 395 0
Monkey Mafia 342 70
#2R2LRPGV 12 394 25
Smoking house 343 71
#Q9LUQLR 12 394 12
belarus II 344 2
#80V09VC9 14 394 11
CattivissimiNoi 345 5
#2C82YRQ 12 394 11
!One Love! 346 2
#RJLCJ9P 12 394 8
Marvelous 347 27
#8C92RVYY 12 394 4
RuLL!nG★ 348 9
#2PP9YRQ2 11 394 3
@GAMEOFTHRONES@ 349 68
#2QJQQVUC 13 394 3
FAILBOAT ELITE 350 36
#8Y992U8R 13 394 0
KithsForeverVN8 351 69
#2QRVY0L 11 394 0
GTFOH! 352 1
#22V88RR9 13 394 0
Haiphong Mate 353 12
#2YPCL9JQ 12 393 38
Filet Minions 354 38
#G2UGPCC 12 393 13
Alpha ProVN 355 13
#8G2QQVV9 12 393 9
希格拉家园 356 57
#CYV2UYP 11 393 8
Doosan Bears ◑◐ 357 7
#8V02JVJR 12 393 7
群狼联盟 358 56
#90P2PJQR 14 393 6
2014聚轩山庄0510 359 54
#2JGULJQL 12 393 4
ALL NUTS 360 1
#29UPYUYC 12 393 3
ホワイティ(株) 361 13
#28YQJ08L 11 393 3
#NIGHT CLAN 362 6
#VU0CVGQ 11 393 3
پرسپولیس 363 8
#2Q0JYVUJ 12 393 3
Frying Nemo 364 72
#2LUCPV8R 13 393 2
jawa indo 365 28
#2UQLU98R 11 393 2
Socal Warriors 366 37
#2JQLCL89 11 393 1
Spartans legacy 367 2
#8QGJVRQL 12 393 0
金生晶世 368 55
#8RC8U0QY 13 393 0
捷銳聯隊 369 3
#9U0GRPU 14 393 0
Rentner Bande 370 17
#2U0QQJGL 12 393 0
Gaita Blu 371 74
#2YYYC88 12 392 53
DENSUS-88 372 75
#R8UYGJL 11 392 12
New age Outlaw 373 7
#9YQYGCUL 11 392 7
vietnam ae 374 41
#VQP00QU 10 392 5
thai chi 375 73
#220JY02J 12 392 5
HY.UrchinFamily 376 58
#9UJCU9Y 12 392 5
War Inc 377 40
#8PC8R9C2 13 392 4
天龙八部 378 59
#C8LUC99 12 392 4
49ers 379 39
#28JPYVC8 13 392 2
MNE-MONTENEGR0 380 2
#8LRUJJ2 11 392 2
4 fantastiques 381 9
#80VJ99CP 13 392 2
CEMERLANG 382 1
#20UCLLGL 13 392 1
MAiC 5 383 3
#8VJLVPU 13 392 0
Crystal Warrior 384 1
#P8YUYJC 12 392 0
冰临城夏(蜀) 385 76
#VUG08YR 13 392 0
黑店 386 60
#2CUY9J8P 13 391 25
Russia Clan War 387 77
#20CVR8P8 12 391 19
Greystone Sword 388 44
#G82UVVL 12 391 12
BALKAN UNITED 389 1
#8288VL0Q 12 391 11
Eat Ya 390 45
#UJPGVL9 11 391 6
The Uprising 391 79
#98LYR8GJ 13 391 5
天上人间 392 61
#2UP9GP0P 12 391 4
THE MASTERS ✌️ 393 78
#2RLQRP8L 14 391 4
No Life Crew 394 42
#2YJU9GRY 13 391 3
Clannibus 395 43
#8GPC09JJ 12 391 3
les pantheres 396 11
#8RQRRVU0 11 391 3
18++ 397 4
#2CVGQJYU 12 391 2
bat caverna 398 6
#2P9LGCGQ 14 391 1
IMPERIUM FIGHT 399 10
#2VPCRR0 11 391 1
圆的乌龟 400 5
#8PLRUQL8 11 391 0
后悔有妻 401 80
#GURPRP8 11 391 0
maroc4You 402 1
#LLGYU22 11 390 23
RegulatorsELITE 403 81
#2P0YQ0PL 14 390 10
Fallen Pride 404 49
#VG0RQ08 10 390 9
chiller krieg 405 18
#20R00QQP 12 390 9
Indo Infanteri 406 29
#809PQLU2 12 390 8
VNOpenClan 407 14
#9PQQG09C 13 390 6
DireWolves (CZ) 408 2
#2CYP9JQL 12 390 5
Hrvatska 409 2
#2PULU2Y9 12 390 3
Black Widowz 410 3
#2RLLRLCJ 12 390 3
Headhunter 411 19
#20UVPC8 12 390 2
turkeybagboyz 412 47
#2VY9UP8Q 11 390 1
Stonecutters 413 5
#2U0UGV2C 12 390 1
kat power 414 46
#2CGY2Q2 11 390 0
MFC Illuminati 415 48
#82LY2GQJ 13 390 0
THE Generosity 416 82
#QL9VPGP 12 390 0
Mini CW 417 85
#JYVP0CP 11 389 14
When in Rome 418 50
#20V020R8 12 389 9
广东澄海 419 62
#QURPUV 12 389 9
Master Max War 420 51
#8YJ820Y2 12 389 6
thanaoden 421 3
#2LU8GCPY 11 389 5
AUSTRAL 422 1
#LRQC0GY 12 389 4
Epsilon 423 12
#8P8L28UR 12 389 3
#NIGHT CLAN TLP 424 8
#2P90JCLR 11 389 3
Easy War 425 84
#8LLUJRJQ 13 389 2
Cursed Blades 426 1
#29LQY0C0 13 389 1
War Victory 427 83
#8GR0PPL8 12 389 1
PLAN B 428 13
#QCYYGUU 11 389 1
人狼天地会 429 6
#P9G2G2U 14 389 0
Clan Wars Japan 430 14
#92UUCRPG 12 389 0
Countyguards 431 20
#88LVCVCL 12 389 0
Warlways 432 8
#J9YC20P 12 388 12
無言の部屋対戦 433 15
#80VRJV08 12 388 8
NoVA's Finest 434 87
#8Q9QPGP2 12 388 8
Tenesmus 435 86
#8PJL0JQG 11 388 5
台灣 - 台北指揮部 436 4
#2CJQ88U8 14 388 5
BrasilDestroye2 437 7
#2RCPCYUU 12 388 4
FOW rejects 438 6
#280LCJ98 12 388 3
Clan War Rebels 439 52
#2GYL0CG9 11 388 2
Alpha Squad Two 440 53
#8VYQUYR2 12 388 2
Gmitas BzR 441 4
#999VYPUQ 12 388 2
LJM 442 7
#2RL2QJ9 10 388 1
azztigzz 443 88
#C9G89GV 12 388 1
王者风范 444 63
#2JQRRR29 11 388 0
thainguyen_vn 445 15
#82R9PCGJ 12 388 0
MINSK BELARUS 446 3
#2PU2CLC 12 387 10
Second Fiddle 447 90
#2U9YUP0Y 13 387 10
Thai spirit war 448 2
#800GQ9PU 12 387 6
Alive and Free 449 54
#8PRQY8CG 13 387 5
家园 450 64
#2CCVC0JP 12 387 3
nonstop clanwar 451 4
#9VRVR8JR 13 387 3
Pain Redefined 452 55
#PPULYVJ 11 387 2
Indo Legend Evo 453 30
#2PJVYUYR 12 387 2
枫之战歌 454 65
#2RPL2VVC 12 387 1
Team Splash 455 89
#2QJ0V2Q 13 387 1
الاساسي 456 2
#20UJ0YCY 12 387 0
ClashHeads (AR) 457 91
#2UV2CG9Y 12 387 0
HA! 458 92
#990JUY0 13 387 0
神仙道部落 459 69
#8VQYLJQ8 13 386 46
真・四次元玉袋 460 17
#9029092 11 386 24
You NaCl-Y? 461 97
#2V8PL8RL 11 386 10
脱!!初心者 462 16
#8GJYCCC8 13 386 7
No fear 463 16
#QURGQ80 12 386 5
iSuK 464 56
#8Q28Y9GJ 10 386 4
Lunacy United 465 98
#8LGCCRY 10 386 3
y0ur DemiZe 466 93
#2CJUJV9C 12 386 2
ThundercatS 467 57
#LP0RRVQ 11 386 1
Legion Batschka 468 21
#V9QL0G2 12 386 1
有個部落 469 66
#290V8L0J 11 386 0
士大夫 470 67
#29YJV2VU 11 386 0
英国狼族 471 68
#2VG2J2L0 12 386 0
日月当空 472 94
#2GR9UCRP 15 386 0
MACBLAST 473 95
#2LYG9CCC 11 386 0